Add Essens draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Add Essens u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Opmerkingen

 

Deze persoonsgegevens worden NIET in een bestand opgenomen.

COOKIES

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Performantie cookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.
Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten, …

Advertentie cookies

De website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische – en profielgegevens op anonieme wijze verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentie cookies installeren.

De informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

BEHEER VAN COOKIES

Elk type browser heeft z’n eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. TOEPASSINGSSFEER

COMMERCIËLE VOORWAARDEN

 

Al onze verkopen, leveringen en diensten gebeuren tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten, erkent de medecontractant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze als een integrerend bestanddeel van onze overeenkomst te aanvaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door ons, zijn alle andersluidende voorwaarden der medecontractant niet toepasselijk en niet tegenstelbaar. Bijzondere voorwaarden, door ons aanvaard hebben geen andere uitwerking dan op hun specifiek gebied en doen voor het overige geen afbreuk aan deze algemene voorwaarden.

 

2. PRIJS

Voor alle verkopen, leveringen en diensten worden de op de dag van de uitvoering geldende tarieven aangerekend. Deze tarieven kunnen door ons éénzijdig gewijzigd worden.

Extra kosten worden in rekening gebracht voor aangetekende, rembours- en expreszendingen, waarbij wij ons het recht voorbehouden om €10 extra administratiekosten aan te rekenen voor de uitvoering van diensten die minder dan €250, exclusief

B.T.W. bedragen.

Onze offerten zijn vrijblijvend.

Wij behouden ons het recht voor een voorschot aan te rekenen. Zolang geen voorschot wordt betaald zullen wij slechts de zaak onderzoeken, daar de betaling van het voorschot de onmisbare voorwaarde is voor de totstandbrenging van de middelenverbintenis. Wanneer een cliënt, na schriftelijke of mondelinge consultatie, ons zonder instructies laat, zal de consultatie aangerekend worden evenals de know-how, de overgedragen kennis, werkwijzen en geheimen.

 

3. BETALING

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, zonder korting, tenzij anders op de voorzijde omschreven.

Elke weigering om te betalen, om welke reden ook, dient ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur meegedeeld te worden.

De betaling van onze facturen gebeurt uitsluitend aan ons. Wij kunnen er bijgevolg geenszins toe gehouden zijn de vereffening ervan bij derden te vorderen.

In geval van achterstallige betaling behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, onze prestaties op te schorten en ze te hervatten, behoudens tegenbericht van uw kant, zodra de betaling geregeld is.

Het niet betalen van de gehele of een gedeelte van een factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

 1. De opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen facturen.
 2. Een verhoging met 15% van de verschuldigde som als inningsvergoeding, zonder dat de verhoging echter kleiner kan zijn dan 25 Euro’s.
 3. Een interest op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de geldende intrestvoet zoals vastgesteld door de wet betreffende de betaling van handelstransacties en berekend per dag vanaf de

Elke verandering in uw toestand, zoals met name verkoop of inbreng van uw gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of stopzetting van betalingen, liquidatie van goederen, gerechtelijke schikking, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat faillissement of elke gelijkaardige procedure, ontbinding of vormwijziging, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomsten of bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als in het geval van niet-betaling van de facturen.

 

4.  ANNULATIE

In geval van annulatie van een bestelling door de koper is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.

Betaalde voorschotten worden in geval van annulatie niet terugbetaald.

 

5. KOSTEN

Alle innings- en protestkosten, evenals eventuele vervoerkosten, zijn ten laste van de medecontractant

 

6.  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Huidige overeenkomst is principieel een inspanningsverbintenis. D.w.z. dat wij enkel en alleen de verplichting op ons nemen om de uit te voeren werkzaamheden naar best vermogen te verrichten. Wij zijn dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken, en kunnen hiervoor dan ook nooit verantwoordelijk worden gesteld, tenzij dit uitdrukkelijk in de contractvoorwaarden is opgenomen.
 2. De diensten worden zo spoedig mogelijk, naargelang van de beschikbare tijd uitgevoerd. Indien wij, wegens omstandigheden die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de medecontractant te beëindigen. Staking zal steeds beschouwd worden als een geval van
 3. De goederen worden verstuurd op risico van de koper, zelfs al worden ze verkocht franco

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde producten de exclusieve eigendom van de verkoper tot betaling van de volledige prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud draagt de klant het risico van verlies of beschadiging vanaf de inbezitname van de producten.

 

7. KLACHTEN

 1. Klachten omtrent de kwaliteit van de dienstverlening dienen binnen de acht dagen aan ons, per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, ter kennis te worden
 2. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de acht dagen na

 

8. BEEINDIGING DER OVEREENKOMST

Van zodra een zaak aan ons werd toevertrouwd, geldt het bekomen mandaat voor onbepaalde duur, tenzij anders blijkt uit de schriftelijke contractvoorwaarden. Een beëindiging van dit mandaat is slechts dan mogelijk zo de cliënt minimaal 3 maanden voor de gewenste datum van beëindiging, per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs deze beëindiging heeft medegedeeld.

Indien de cliënt huidige voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling en van rechtswege te beëindigen.

 

9. BEVOEGDHEID

Niettegenstaande elk strijdig beding, zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen welke voortvloeien uit de huidige overeenkomst evenals deze in verband met de toepassing van huidige voorwaarden.